НАЧАЛО         ЗА НАС        КОНТАКТИ         КОНТЕЙНЕРИ       ЗАСТРАХОВКА      ТЕРМИНИ      РЕКЛАМА       СНИМКИ
ОСНОВНИ ТРАНСПОРТНИ ТЕРМИНИ (ЗА КОНТЕЙНЕРЕН ТРАНСПОРТ)

FEEDER VESSEL (фидер): Корабът, който свързва малки пристанища с основните пристанища.
MOTHER VESSEL (кораб майка): Голям кораб, които свързва само основни пристанища.
RELAY or TRANSHIPMENT PORT (претоварно пристанище): Пристанище, където контейнерите се прекачват от един кораб на друг, за да продължат пътуването си.
TRANSIT TIME - T/T (транзитно време): Времето на пътуване от товарното пристанище до разтоварното пристанище. Винаги това е статистическа величина и не се гарантира от превозвача.
BILL OF LADING (товарителница, коносамент): Документът, който съдържа всички подробности от натоварването и стоката (Кой на кого изпраща, какво изпраща, как го изпраща,кой какво трябва да плати и т.н.). Той е и своеобразен “банков чек” – с оригинала се доказва собствеността на стоката.
MASTER / LINER Bill of Lading (линеен коносамент): Товарителницата, издадена от морската линия (или от агента).
HOUSE / SERVICE Bill of Lading (сервизен коносамент): Товарителницата, издадена от спедиторската фирма. Издаването на такъв документ указва задължителното наличие на линеен коносамент.
SHIPPING LINE (морска линия): Компанията, която притежава/управлява корабите и контейнерите, използвани за транспортиране на стоки.
FREIGHT FORWARDER (спедиторска фирма): Фирмата, която предлага транспортен сервиз чрез морските линии и не притежава кораби или контейнери.
LINER AGENT (линеен агент): Оторизирана фирма, която действа като представител на морска линия.
FULL SET B/L (товарителница пълен комплект): Комплект, който обикновено се състои от 3 оригинала и 6 копия. Получателят може да вземе стоката с всеки един от трите оригинала. Копията на товарителниците не могат да бъдат използвани за взимане на стоката.
EXPRESS RELEASE / SEAWAY BILL: Разновидност на товарителница, според която на получателя не му е необходима оригинална товарителница, за да вземе стоката.
SHIPPER (EXPORTER) (изпращач): Фирмата, която изнася стоката.
CONSIGNEE (IMPORTER) (получател): Фирмата, за която е адресирана стоката.
NOTIFY PARTY (страна за известяване): Фирмата, която трябва да бъде уведомена, когато контейнерът пристигне на разтоварното пристанище. Тя няма право над стоката, освен ако не представи джиросана товарителница.
ENDORSEMENT (джиросване): Подпечатване и подписване на гърба на оригиналната товарителница от страна на изпращача и/или получателя, което позволява на друга фирма да вземе стоката.
CERTIFICATE OF ORIGIN (сертификат за произход): Документ, издаван от съответните институции в държавата на изпращача, който доказва произхода на стоката.
PHYTOSANITARY CERTIFICATE (фитосанитарен сертификат): Документ, издаван от съответните институции за определени видове стоки (храни, тютюн, памук, кафе и т.н.), доказващ добрите качества на стоката.
COMMERCIAL INVOICE (търговска фактура): Фактурата, издавана от изпращача, показваща стойността на стоката. Сумата на нея може да включва и цената на транспорта.
BANK GUARANTEE (банкова гаранция): Гаранция, издавана от банка, когато товара се движи със сухопътен транспорт между два митнически пункта, потвърждаваща, че товара ще бъде обмитен (или ще излезе от страна) за определен период от време. Стойността на гаранцията зависи от стойността на стоката и от паричните задължения към нея.
CMR (ЧМР): Товарителница за сухопътен транспорт (чрез камион).
PACKING LIST (пакетажен лист): Документ, подобен на търговската фактура, издаван от изпращача и описващ пакетирането на стоката в контейнера (видове пакетиране, брой на частите, тегло и т.н.)
FREE ZONE (свободна зона): Специално място на повечето от пристанищата, където контейнерите/товарите могат да стоят без да са обмитени.
Специалните права на тираж (СПТ) (SDR-Special Drawing Right) са създадени през 1969 г. от Международния валутен фонд като безналични международни резервни активи, разпределени между членовете на МВФ, пропорционално на вноските им, за допълване на съществуващите резервни активи. Всяка страна-членка има специална сметка, по която са записани, разпределените й СПТ.
Последно е актуализирана към 01.01.2006 г. Към момента "теглата" на отделните валути са:
1.Щатски долар - 44%
2.Евро - 34%
ОБЩА АВАРИЯ(GENERAL AVЕRAGE) е условен юридически термин и се отнася до щетите, извънредните разходи или пожертвуванията, направени преднамерено, разумно и съзнателно с цел спасяване на кораба, навлото и товара от общата за тях опасност по време на морския рейс. Определение на общата авария е дадено в чл.290 от Кодекса на търговското мореплаване.


KEY PARTNERS LTD
Container Shipping Agency
НАЧАЛО         ЗА НАС        КОНТАКТИ         КОНТЕЙНЕРИ       ЗАСТРАХОВКА      ТЕРМИНИ      РЕКЛАМА  
Copyright © 2009 Key Partners Ltd. All Rights Reserved.